Loading...
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ 2020-10-30T09:35:12+00:00

Συμβεβλημένη μονάδα με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ

Μάθετε περισσότερα για τα ανακυκλώσιμα υλικά μας

Επικοινωνηστε μαζι μας

Ανακύκλωση αδρανών υλικών

Η εταιρεία μας έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί να προσφέρει υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας όλων των τύπων των αδρανών αποβλήτων. Απόβλητα από εργασίες Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες, έργα υποδομών, ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, κατασκευές καθώς και ανακαινίσεις/αναπλάσεις παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται πλήρως από εμάς.

Έχουμε συμβληθεί με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ και όντας πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας, τα ΑΕΚΚ υφίστανται τις κατάλληλες διεργασίες όπως διαλογή, θραύση, κοσκίνισμα, προσωρινή αποθήκευση και ασφαλή διάθεση. Σκοπός της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η μείωση των αποβλήτων που διατίθενται στο έδαφος και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή υλικά μέσω της επιθυμητής αντικατάστασής τους από ανακτημένα αδρανή στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι όσοι παράγουν ή διαχειρίζονται ΑΕΚΚ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να συμβάλλονται με κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς.
2. Να συμβάλλονται με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ είτε απ’ ευθείας είτε μέσω του συλλέκτη.
3. Να καταβάλουν το τέλος επεξεργασίας στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
4. Να υποβάλουν τη βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από το Σύστημα προς την επιβλέπουσα το Έργο Αρχή, ώστε να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή.
5. Να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν εμπράκτως την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και εν γένει την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών.

Μονάδα ανακύκλωσης

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2002, όπου δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά και διαλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, κατέχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες που ορίζει η Νομοθεσία. Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν η εταιρεία εισήλθε δυναμικά στον τομέα της ανακύκλωσης αδρανών υλικών.

Από το 2013 διαθέτει, στη βιομηχανική περιοχή των Αχαρνών Αττικής, σύγχρονες πλήρως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις Α.Ε.Κ.Κ.

Διαδικασία ανακύκλωσης

Για την ανακύκλωση ΑΕΚΚ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του έργου (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΚΚ), να υπογράψει σύμβαση με ένα από τα συστήματα ανακύκλωσης. Η σύμβαση είναι υποχρεωτική για όλα τα έργα, ιδιωτικά και δημόσια, ακόμη κι αν έχει ήδη εκδοθεί η άδεια

Η μονάδα μας είναι συμβεβλημένη με τα συστήματα:

ΣΑΝΚΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 181245
ΣΕΔΠΕΚΑΤ: Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 0238752

Επικοινωνήστε με ένα από τα δύο συστήματα για την σύναψη σύμβασης.

Στην συνέχεια και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες και η απόρριψη των αποβλήτων στην μονάδα μας, θα πρέπει να έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, στο τηλέφωνο 2105595314 εσ. 3 και να μας στείλετε με mail στο: office@kostelidisrecycling.gr σε μορφή pdf:

            -Την ΑΔΕΙΑ του έργου και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου

            -Το έντυπο ΣΔΑ (Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων).

            -Την τεχνική περιγραφή του έργου.

            -Την σύμβαση του ιδιοκτήτη ή αναδόχου του έργου με το σύστημα.

            -Τα στοιχεία του μεταφορέα

             Το σύστημα ΣΑΝΚΕ τιμολογεί πάντα  τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχο του έργου.

             Το σύστημα ΣΕΔΠΕΚΑΤ τιμολογεί τον ιδιοκτήτη, τον ανάδοχο ή τον μεταφορέα.

Στο τέλος κάθε μήνα, η μονάδα μας ενημερώνει τα συστήματα ανακύκλωσης για τις ποσότητες που παρέλαβε από τους διαχειριστές  των ΑΕΚΚ και εφόσον υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις, εκδίδονται οι βεβαιώσεις από την ΣΑΝΚΕ ή την ΣΕΔΠΕΚΑΤ μέσα στο πρώτο 15μερο  του επόμενου μήνα.

Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές αναδεικνύουν ως κυρίαρχες μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης την ανακύκλωση, την αξιοποίηση και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτόν, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος προμήθειας νέων πρώτων υλών για την αντικατάσταση των υλικών που απορρίπτονται.

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων όπως συλλογή, μεταφορά, διαλογή και προσωρινή αποθήκευση όπου τα απόβλητα ΑΕΚΚ επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται από τη μονάδα μας και τα περαιτέρω υλικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με πιστοποιημένους τελικούς αποδέκτες προς ανακύκλωση, αξιοποίηση και εναλλακτική διαχείριση, συνδράμοντας με τον βέλτιστο κάθε φορά τρόπο στην προσπάθεια των πελατών της για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος.

Προϊόντα ανακύκλωσης

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη διαδικασία της επεξεργασίας και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι:

Άμμος Α’ 

Άμμος Β’

Γαρμπίλι